Acasa

Proiectul propus de investiţii se referă la realizarea unui sistem complet, eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor municipale pentru aria comunei Cetate, care va avea ca efecte: protejarea mediului şi creşterea calităţii vieţii, dezvoltare economică şi turistică, beneficii sociale şi materiale, conformare legislativă.

OBIECTIVE:

  • Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitatii reale de gestionare a problemelor legate de mediu in vederea dezvoltarii durabile  a zonei, cresterea calitatii vietii, imbunatatirea sanatatii populatiei si a mediului de afaceri, prin conformarea la cerintele nationale identificate in cadrul masurilor  si prioritatilor cuprinse in legislatia nationala, Planul National de Dezvoltare, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor si Planurile de Implementare a directivelor Uniunii Europene prin dezvoltarea unei infrastructuri integrate de protectie a mediului, implementind sisteme fezabile de mananement a deseurilor, apelor, aerului si biodiversivitatii. avind ca grup tinta comuna Cetate.

  • Obiective specifice:

Realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor municipale şi asimilate în cadrul Comunei Cetate;
Creşterea cu 100% a gradului de colectare selectivă a deşeurilor municipale şi asimilate (de la colectare în amestec la colectare pe 2 fracţiuni) şi extinderea cu 100 % a ariei de colectare;
Reducerea cu 100% a cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat;
Reducerea cu 100% a impactului negativ asupra mediului al depozitarii necontrolate;
Reducerea cu 63 % a cantităţii de deşeuri generate, prin compostare la sursă;
Reducerea volumului de deşeuri depozitata final cu 90 % şi a impactului acesteia asupra mediului, prin implementarea sistemului de compostare la sursă;
Reducerea cu 100% a costurilor generate de colectarea, transportul şi depozitarea finală a deşeurilor compostate la sursă;
Reducerea cu 84% a volumului de deşeuri ce necesită transferul la depozitul zonal autorizat;
Optimizarea costurilor operaţionale cu transportul deşeurilor la depozitul autorizat;

In urma implementarii proiectului se preconizeaza colectarea anuala a unei cantitati de 4045 mc de deseuri, din care 3351 mc deseuri compostabile si 694 mc deseuri necompostabile.