Despre proiect

altDescrierea investiţiei

1. Sistem de colectare selectivă pentru 2 fracţii de deşeuri menajere : compostabile şi necompostabile;
2. Dotarea populaţiei cu recipienţi de colectare adecvaţi sistemului selectiv;
3. Dotarea serviciului public de salubrizare cu câte 1 autogunoiera pentru fiecare fracţie de deşeu colectată;
4. Implementarea sistemului de compostare la sursă prin dotarea gospodăriilor cu recipienţi speciali de producere compost;
5. Staţie de compostare a deşeurilor compostabile colectate; statia include:
-    platforma betonată pentru depozitarea spre compostare a deşeurilor,
- utilaj de macinare a deşeurilor colectate,
- utilaj de aerare a stogurilor de compost (pentru obţinerea unui proces rapid de descompunere aerobă a deşeurilor),
- utilaj de manipulare deşeuri;
6. Staţie de compactare şi transport a deşeurilor necompostabile, statia va include:
- semiremorcă autocompactoare 60-72 mc cu cap tractor pentru transportul deşeurilor la depozitul conform de la Mofleni,
- rampă de încărcare a semiremorcii autocompactoare;
7. Campanie de informare a publicului ţintă;
8. Instruirea personalului.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitatii reale de gestionare a problemelor legate de mediu in vederea dezvoltarii durabile  a zonei, cresterea calitatii vietii, imbunatatirea sanatatii populatiei si a mediului de afaceri, prin conformarea la cerintele nationale identificate in cadrul masurilor  si prioritatilor cuprinse in legislatia nationala, Planul National de Dezvoltare, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor si Planurile de Implementare a directivelor Uniunii Europene prin dezvoltarea unei infrastructuri integrate de protectie a mediului, implementind sisteme fezabile de mananement a deseurilor, apelor, aerului si biodiversivitatii. avind ca grup tinta comuna Cetate.

Obiective specifice constau in:

  • Realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor municipale şi asimilate în cadrul Comunei Cetate;
  • Creşterea cu 100% a gradului de colectare selectivă a deşeurilor municipale şi asimilate (de la colectare în amestec la colectare pe 2 fracţiuni) şi extinderea cu 100 % a ariei de colectare;
  • Reducerea cu 100% a cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat;
  • Reducerea cu 100% a impactului negativ asupra mediului al depozitarii necontrolate;
  • Reducerea cu 63 % a cantităţii de deşeuri generate, prin compostare la sursă;
  • Reducerea volumului de deşeuri depozitata final cu 90 % şi a impactului acesteia asupra mediului, prin implementarea sistemului de compostare la sursă;
  • Reducerea cu 100% a costurilor generate de colectarea, transportul şi depozitarea finală a deşeurilor compostate la sursă;
  • Reducerea cu 84% a volumului de deşeuri ce necesită transferul la depozitul zonal autorizat;
  • Optimizarea costurilor operaţionale cu transportul deşeurilor la depozitul autorizat;